فیزیک پیش حرکت نوسانی

حجم فایل : 704.9 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 26
بنام خدا فیزیک پیش دانشگاهی
حرکت نوسانی
نکته : دوره تناوب ( و فرکانس) هر نوسانگر به مشخصات فیزیکی نوسانگر (ساختمان نوسانگر )بستگی دارد .دامنه نوسان به مقدار تغییر شکل اولیه ی ایجاد شده در نوسانگر (انرژی اولیه داده شده به نوسانگر )بستگی دارد. همان‌طور که گفته شد دوره هر نوسانگری به ساختمان آن نوسانگر بستگی دارد. در مجموعه فنر و جسم دوره تناوب از رابطه روبه‌رو به‌دست می‌آید: نوسان مجموعه فنر و جسم پس برای مقایسه دو مجموعه می‌توان نوشت: در شکل مقابل وزنه به حالت تعادل قرار دارد.اگر آن‌را cm5 به آرامی به راست بکشیم و رها کنیم،سرعت وزنه در لحظه‌ای که بعد از رها شدن cm2 به چپ رفته است، چند متر بر ثانیه است؟ 1)‌ 1/2
2) 1/35
3) 12
4) 1/1 وزنه‌ای به جرم g 100 به انتهای فنری با جرم ناچیز و ثابت بسته شده و روی سطح افقی بدون اصطکاک با دامنه‌ی کم نوسان می‌کند. اگر بیشینه سرعت آن باشد، بیشینه شتاب آن چند خواهد بود؟


1)1 2) 2

3)0/1 4) 0/2 مطابق شکل مجموعه‌ی فنر و جسمی در حال نوسان هستند. اگر فنر را به 3 قسمت مساوی تقسیم کنیم و فنرها را موازی بسته و مجدداً توسط جرم m به نوسان درآوریم، دوره مجموعه جدید چند برابر مجموعه فنر و جسم اولیه می‌شود؟
ثابت فنر با طول فنر نسبت عکس دارد یعنی اگر طول فنری را نصف کنیم، ثابت فنر 2 برابر می‌شود. وزنه‌ای را از فنری وصل کرده ایم و با بسامد نوسان می‌کنه. اگر یک فنر مشابه را با این فنر متوالی ببندیم و یک وزنه‌ی مشابه را به همراه وزنه‌ی فعلی به این مجموعه فنر اضافه کنیم، بسامد این نوسانگر جدید چند است؟ نوسان آونگ دوره تناوب آونگ از رابطه زیر به‌دست می‌آید: طول آونگ شتاب گرانشی محل توجه شود که دوره آونگ به جرم آونگ بستگی ندارد.

برای مقایسه دوره دو آونگ در دو محل خواهیم داشت: دوره‌ی آونگ ساده‌ای 3 ثانیه است. کاهش طول آونگ چه کسری از طول اولیه‌ی آونگ شود تا دوره‌ی آن یک ثانیه شود؟ پس طول آونگ بایستی کاهش یابد. آونگ ساده‌ای به طول 1 متر با دمنه‌ی کم نوسان می‌کند. این آونگ در چند ثانیه 25 نوسان کامل انجام می‌دهد؟ 1)‌ 25 2) 40 3) 50 4) 100 یک آونگ را در ارتفاع ( شعاع زمین) از سطح زمین به نوسان درمی‌آوریم. بسامد آن نسبت به حالتی که در سطح زمین نوسان می‌کند چند برابر خواهد شد؟ تمرین: دوره تناوب کدام آونگ بزرگ‌تر است؟ (طول دو آونگ برابر است) آونگ ساده‌ای از گلوله‌ای آهنی دارای دوره 2 ثانیه است. اگر طول آونگ را به طول اولیه برسانیم و به‌وسیله یک آهنربا نیرویی 3 برابر وزن گلوله به آن وارد کنیم، دوره چند ثانیه خواهد شد؟ دو آونگ به دوره‌های 2 و 1/8ثانیه با هم شروع به نوسا...